มุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูวรรณชัย สังข์ไชย ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ ชาญวิทยฺ์ เวียงงาม และครอบครัว ปรีชาพาณิชพัฒนา

ครู

ครู

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ